Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

αρχιερατικες εκλογές

Α ΓΑΠΗΣΑ τον λόγο τον ελευθερο
Ρ ηγμάτωσα το τείχος το απόρθητο
Χ ρημάτισα εκφραστής προσωπικών σκέψεων
Ι διόρυθμον γνώμην εκφράζοντας 
Ε χάλυνωσα γλώσσαν την πάμπικρον
Ρ οδοστάλισμα επάνω σε κέρινο
Α έρινο λόγο ορθόδοξα
Τ ον εξέφρασα περι τούτων δημόσια
Ι να γνωμη εχων την ακέραιον
Κ ληρικός τυγχάνων της Ολκάδος
Ε λευθέρας και ζώσης 
Σ υνάξεως πιστών, Εκκλησίαν διακονών την      Ορθόδοξον.

Ε κ μικράς πόλεως ασήμου και αγνώστου

Κ ορυφήν θέλω ειδείν με τρισμέγιστον

Λ όγου θεραπευτήν τον Ιλαρότατον

Ο ρθοδόξου πίστεως πρόμαχον

Γ νώστην της Λειτουργικής διακονίας τον άριστον

Ε λευθέραν έχων γνώμην την ιδίαν και προσωπικήν

Σ ωστικήν παρουσίαν δια την επισκοπήν!

καλές και αγιασμένες Εκλογές!
μακαρι Χριστέ μου...

modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια: