Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Πατέρων ο σύλλογος

  Η πατερική πορεία και συνάντηση των Αγίων με τον Χριστό μας, αυτοί οι 318 επίσκοποι και πρεσβύτεροι και διάκονοι συνήντησαν τον Χριστό εις την ζωήν Τους και τελικώς ημπόρεσαν να εκφράσουν το μέγα της ευσεβείας μυστήριον! οι 318 πατέρες του χορού της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της εν Νικαία συνελθούσης με του Βασιλέως την πρόσκλησιν, του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
  Κανείς άλλος εκτός των πατέρων της εκκλησίας μας δεν μπορεί να εκφράζει την αλήθεια της πίστεως! αντέδρασαν στο της ανομίας φάσμα και της αιρέσεως το πολυποίκιλον όνομα με το να φωνάζουν ότι ο Πατήρ και ο Υιός όπως και το Πανάγιον Πνεύμα είναι ομοούσια και ομότιμα πρόσωπα! όχι εκφάνσεις της ουσίας αλλά τρία διαφορετικά πρόσωπα της ενιαίας και της αυτής ουσίας! ο Πατήρ είναι Εκείνος που γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Αγιο Πνεύμα! 
  Αν ο Υιός ήταν όπως έλεγε η αίρεσις του Αρειανισμού και ο κύριος εκφραστής της, πρεσβύτερος Άρειος, κτίσμα - δημιούργημα θα ήτο αδύνατη η σωτηρία του ανθρώπου...δεν θα εθεούτο η ανθρωπίνη φύσις γιατί δεν θα υφίστατο η υποστατική ένωση εν τω προσώπω του Ιησού Χριστού των δύο φύσεων (θείας και ανθρωπίνης), ο Χριστός θα ήτο μεν τέλειο και πρώτο κτίσμα, αλλά κτίσμα και  απλό δημιούργημα! Το δημιουργημα δεν μπορεί να αποφασίζει για την δημιουργηκότητα του δημιουργού και την ανα-δημιουργική ικανότητα του, αλλά μόνον ο Δημιουργός αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα του και τις προγραμματικές δηλώσεις του για το πλάσμα Του!
  δεν ήλθε ο Χριστός να κρίνει αλλά να σώσει τον κόσμο, δηλαδή τον άνθρωπον -ως ψυχη και σώμα- και την κτίση άπασα, να την ανακεφαλαιώση και να συγκεφαλαιώση στο θεανθρώπινο Πρόσωπο του Γλυκητάτου Ιησού μας.
  Αυτά θα είναι τα πατερικά εχέγγυα (να ακολουθεί ο καθένας τον επίσκοπο και κληρικό του αλλά και χαρισματούχους λαϊκούς, όταν αυτοί όλοι διακονούν και συντάσσονται στην Εκκλησία του Χριστού μας) για την ορθόδοξον πίστη μας. οι πατέρες ζούσαν και αναπνεαν απο και προς και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού! Εκείνον εξέφραζαν και απο Εκείνον μάθαιναν και ζούσαν με το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος! αυτό το πανάγιο Πνεύμα περιμένουμε να μας φωτίζει εν τη ορθοδόξω Εκκλησία και στην μυστηριακή κοινωνία Της εμείς ευρισκόμεθα κοινωνοί τω μεγάλω αποστόλω τω ειδόντι τον Αναστάντα, Πέτρω, τω οφθέντι τω Σίμωνι δε Ιησού Χριστώ ημείς βάζουμε μετάνοια και παίρνουμε αίμα απο το Αίμα Του και σώμα απο το πανάγιο Σώμα Του!
  ας ελπίζουμε να έχουμε κληρικούς και λαϊκούς με φρόνημα ανα-βαπτισμένο και ανα-δροσιζόμενο στο Σιλωάμ της Πατερικής Παραδόσεως!


modern father
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...