Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

προνοια Θεού και για τους ποιμένες του λαού Αυτού του νέου Ισραήλ

Α Εσδ. 1,7-9 «καὶ ἐδωρήσατο Ἰωσίας τῷ λαῷ τῷ εὑρεθέντι ἀρνῶν καὶ ἐρίφων τριάκοντα χιλιάδας, μόσχους τρισχιλίους· ταῦτα ἐκ τῶν βασιλικῶν ἐδόθη κατ᾿ ἐπαγγελίαν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἱερεῦσι καὶ Λευίταις. καὶ ἔδωκε Χελκίας καὶ Ζαχαρίας καὶ Ἡσκῆλος οἱ ἐπιστάται τοῦ ἱεροῦ τοῖς ἱερεῦσιν εἰς πάσχα πρόβατα δισχίλια ἑξακόσια, μόσχους τριακοσίους. καὶ Ἰεχονίας καὶ Σαμαίας καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀδελφὸς καὶ Ἀσαβίας καὶ Ὀχιῆλος καὶ Ἰωρὰμ χιλίαρχοι ἔδωκαν τοῖς Λευίταις εἰς πάσχα πρόβατα πεντακιχίλια, μόσχους ἑπτακοσίους.»

Α Εσδ. 1,7 «Κατόπιν ο Ιωσίας προσέφερε δια τον παρευρεθέντα κατά την εορτήν του Πασχα εκεί λαόν τριάκοντα χιλιάδας αμνούς και ερίφια και τρεις χιλιάδας μόσχους. Αυτά εδόθησαν κατά διαταγήν του βασιλέως από την βασιλικήν περιουσίαν στον λαόν, τους ιερείς και τους Λευίτας. 8 Επίσης οι προϊστάμενοι του ναού ο Χελκίας, ο Ζαχαρίας και ο Ησκήλος έδωκαν στους ιερείς δια το Πασχα δύο χιλιάδας εξακόσια πρόβατα και τριακοσίους μόσχους. 9 Ο Ιεχονίας, ο Σαμαίας, ο Ναθαναήλ ο αδελφός, ο Ασαβίας, ο Οχιήλος και ο Ιωράμ, οι χιλίαρχοι αρχηγοί έδωκαν στους Λευίτας δια το Πασχα πέντε χιλιάδες πρόβατα και επτακοσίους μόσχους.
http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/PD/15.%20EsdrasA.htm


Η απόλυτη πρόνοια του Θεού φαίνεται εδώ στο κείμενο το παλαιοδιαθηκικό για τους ιερείς και λευίτες του(χωρίς μισθούς και κρατικές επιχορηγήσεις αλλά με την θέληση του Θεού ενεργουμένη μέσω του Βασιλέως του τότε).


Η μέριμνα του Θεού γίνεται πράξη από τον Ιωσία τον Βασιλέα του Βασιλείου του Ιούδα, του νοτίου Βασιλείου, ο οποίος μεριμνά τα της θυσίας εις τον Θεό, όχι διότι ο Θεός είχε ανάγκη θυσιών και εδεσμάτων, αλλά ο λαός είχε ανάγκη να ενθυμείται τον Θεόν και ο Θεός να είναι το επίκεντρο της σκέψεως και της καθημερινότητος του εκλεκτού λαού του Θεού.


Οι Αρχιερείς του τότε έλαβαν από τον βασιλέα επιχορήγηση και αμέσως την ενεχείρησαν ως χορηγία εις τους αδελφούς τους ιερείς και λευϊτες…εμερίμνησαν δια τους αδελφούς τους!

Ο Θεός μεριμνά δια του Βασιλέως Ιωσίου, ο Ιωσίας μεριμνά και συνεννοείται μετά των Αρχιερέων και εκείνοι αμέσως τα παραδίσουν εις τους αδελφούς ιερείς και λευϊτες…

Καμμία αδικία και καμμία διαφωνία δεν υπάρχει σε αυτή την δίκαιη μοιρασιά…ενώ σήμερα κάποιοι υψηλά κρατούν προνόμια για την πάρτη τους, ασφαλίζονται αυτάρεσκα και εωσφορικά μακρυά από την χάρη του Θεού και χειρίζονται όπως εκείνοι θέλουν τα του Θεού!

Διότι όλα εντός των ναών και όσα ανήκουν εις αυτούς είναι του Θεού, εμείς δεν είμαστε τίποτε…απλοί οικονόμοι και διαχειριστές, αλλά πολλές φορές κάποιοι οικονόμοι ξεχνούν ότι οικονομούν και διαχειρίζονται και όλα τα πραγματοποιούν σαν να είναι τσιφλίκι του πατέρα τους!
Κανείς δεν μπορεί να μην εμπιστευθεί την χάρη Του και να εμπιστευθεί την ανθρώπινη κρίση που είναι γεμάτη αδικία και εγωτικά κριτήρια!
Όλοι οι αποτελούντες τον λαόν του Θεού είχαν να τρώγουν και είχαν εξασφαλίσει την ανθρώπινη βόλεψη των αναγκών τους!
Θα ήταν αδικία δε να έχουν οι ιερείς και οι λευϊτες και ο λαός να πεινάει…
Δυστυχώς πολλές φορές σήμερα έχουμε εμεις οι κληρικοί περισσότερα από όσα δικαιούμαστε, περισσότερα από όσα πρέπει, περισσότερα από όσα ο μέσος άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει και έτσι και την χάρη του Θεού την αφήνουμε ανενέργητον, αφού όλα τα ιδιοποιούμαστε πάνω σε ανθρώπινες βάσεις, ο Θεός περιμένει στο περιθώριο να δείξει τις δυνάμεις Του, να δείξει την αγάπη Του και να αποκαλύψει ότι όστις εμπιστεύεται την πρόνοιαν Κυρίου του Θεού ημών σωθήσεται!

modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια: