Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

η οσία Μαρία η "παναμαρτωλός" Αγία

Β΄Διδαχή οσίου Κοσμά του αιτωλού και Ιερομάρτυρος:
στην συνέχεια της ερμηνείας της παραβολής του Σπορέως:

Η οσία Μαρία από δώδεκα χρονών κορίτσι έπεσεν εις τας χείρας του διαβόλου· ημέραν και νύκτα ευρίσκετο εις την αμαρτίαν. Την εφώτισεν ο ελεήμων Θεός και φεύγει από τον κόσμον και πηγαίνει εις την έρημον. Εκεί ασκήτευον σαράντα χρόνους, και εκαθαρίσθη και έγινε σαν άγγελος. Θελων ο Κυριος να την αναπαύση έστειλεν ένα άγιον ασκητήν Ζωσιμάν να την εξομολογήση και να την μεταλάβη τα Άχραντα μυστήρια. Και ύστερον παρέλαβε την αγίαν της ψυχήν εις τον παράδεισον να χαίρεται με τούς αγγέλους. Ανίσως και είνε κανένας από σας ωσάν την οσίαν Μαρίαν, αυτήν την ώραν να κλαύση και μετανοήση, τώρα οπού έχει καιρόν, και ας είνε βέβαιος ότι θα σωθή καθώς και η οσία Μαρία.
http://www.agioskosmas.gr/agioskosmas.asp?sitem=1&artid=248

Δεν υπάρχουν σχόλια: