Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΣ ΛΟΓΟΣ


Εόρτασε η Εκκλησία του Χριστού την μνήμην της αποτομής της θείας Κάρας - Κεφαλής του Τιμίου, Ενδόξου, Προφήτου και Βαπτιστού του Σωτήρος, αγίου Ιωάννου του Προδρόμου…
Ο θειος και μέγας Προφήτης, ο Ιωάννης, που σημαίνει ως όνομα καθαυτό δώρο Θεού, είναι όντως η ευλογία του Θεού και το δώρο του σε όλους όσους εγγίσαμε τον Χριστό μέσω του μεγάλου προφήτου.
Ο Ιωάννης είναι εκείνος ο Προφήτης που αξιώθηκε μεγίστης τιμής να γνωρίσει , να αγγίξει, να δει τον Μεσσία…είδε και επίστευσε στον Σαρκωμένο Μεσσία…είδε να εκπληρώνονται χάριτι Θεού όσα έλεγε στους ανθρώπους.
Αλλά για να μην αιωρούνται ερωτήματα και αμφιβολίες…ο προφήτης στέλνει τους μαθητές του να ερωτήσουν τον Ιησού Χριστό : «Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;» είσαι εκείνος που περιμένει με πίστη και αφοσίωση όλος ο Αρχαίος Ισραήλ ή κάποιος άλλος θα είναι ο Μεσσίας???
Στην απορία των μαθητών του Ιωάννου, ο Ιησούς δεν απαντά ρητορικά, δεν απαντά θεωρητικά, δεν απαντά ούτε εκ των προφητικών ρημάτων διότι όλα αυτά ήσαν και στον ίδιο τον Χριστό, αλλά και στους μαθητές του Προφήτου αλλά και στους ακροατές των λεγομένων, ήδη γ ν ω σ τ ά!
Τους δίνει την εμπειρία της Μεσσιανικής Χάριτος, τους λέγει να πουν στον Διδάσκαλο τους, την προφητική μορφή εκείνη που κλείνει την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης και οδοποιεί τον δρόμο για τον Μέγα Μεσσία και απλό Θεό και τέλειο άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό.
Ο Βαπτιστής και Πρόδρομος είναι η δ ύ σ η της Π α λ α ι
ά ς Διαθήκης, η γέφυρα μετά του Μωσαϊκού Νόμου και η α ν α τ ο λ ή της εποχής της Κ α ι ν ή ς Διαθήκης, της Ενσάρκου Οικονομίας του Θεού!
«Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·»
Αυτή την εμπειρία της θειας χάριτος λέει να μεταφέρουν στον αγγελόμορφο Προφήτη και Άγγελο του Θεού, Ιωάννη τον Βαπτιστή, άνθρωποι που το φως το αισθητό δεν είχαν … πλέον έχουν την εμπειρία και του ακτίστου Φωτός (μπορεί και ασυγκρίτως ανωτέρα εμπειρία,) αφού βλέπουν τον ίδιο τον Κύριο! Άνθρωποι κουτσοί περπατούν όχι πλέον με υποστηρίγματα και υποβασταζόμενοι αλλά μόνοι μόνω Θεώ…πορεύονται ως εύστοχοι βολίδες αστραπών, αφού ο Χριστός τους έδωσε την ευκαιρία της θείας εμπειρίας της θαυματουργίας του επ’ Αυτού! Άνθρωποι λεπροί καθαρίσθηκαν, οι έχοντες και αυτοί ανίατο ασθένεια έχουν την χαρά να είναι καθαροί και ανεκτοί στον κοινωνικό περίγυρο του Ισραήλ γιατί μέχρι τότε κανείς από αυτούς δεν μπορούσε να ζήσει στην κοινωνία των ισραηλιτών…τώρα έχουν την ευκαιρία να γίνουν μια υπόμνηση των αγαθών που προσέφερε ο Ιησούς Χριστός στον λαό του Ισραήλ…αλλά και εκείνος να συνεχίσει άπιστα και σκληρόκαρδα το σατανικό πόλεμο κατά του Ιησού, να ακουστεί δε δίκαιο το παράπονο του Σωτήρος … «Λαέ μου, τι εποίησα σοι και τι μοι ανταπέδωκας???»
Όλοι όσοι έχουν προβλήματα αισθήσεων και προβλήματα κοινωνικής επαφής και ευθύνης βρίσκουν την ιατρεία τους…
Ο σκοπός που ο Μέγας Προφήτης εκπληρώνει είναι η αναγγελία του Μεσσίου…τελικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τον Χριστό ανέμεναν όλα τα έθνη…εμείς τον αναμέναμε? Τον θέλαμε Κύριο της καρδιάς μας? Αν η καρδιά μας έχει πάθη άλογα σαν τον Ηρώδη πως θα υποδεχθούμε εκεί τον Χριστό, Σωτήρα και Ευεργέτη μας?
Εύχομαι με την προσήλωση στον σκοπό της προοδοποιησεως και προαγγελτικής υπομνήσεως της Μεσσιανικής παρουσίας υπό του Ιωάννου, όλοι να έχουμε τον Κύριο παρόντα στη ζωή μας όπως και στην ζωή του Ιωάννου!


ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ - ΚΑΛΟ ΧΡΟΝΟ!
Παράθεση ολοκλήρου του κειμένου
για ενδελεχή και προσωπική μελέτη :
Κεφάλαιο 7
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
19 καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης ἔπεμψε πρὸς τὸν Ἰησοῦν λέγων· Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; 20 παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον· Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; 21 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 23 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 24 Ἀπελθόντων δὲ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου· Τί ἐξεληλύθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 25 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 26 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; προφήτην· ναί λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 27 οὗτός ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 28 λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι. 29 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου· 30 οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ' αὐτοῦ. 31 Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; 32 ὅμοιοί εἰσι παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις καὶ λέγουσιν· ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 33 ἐλήλυθε γὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς μήτε ἄρτον ἐσθίων μήτε οἶνον πίνων, καὶ λέγετε, δαιμόνιον ἔχει. 34 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε· ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν.

http://users.otenet.gr/~gmcr/bible/LK.htm#07

Δεν υπάρχουν σχόλια: