Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

προς Τίτον ανάλυσις (2)

"Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾿ εὐσέβειαν"Συνεχίζοντας την ερμηνεία του πρώτου στίχου της ωραίας ποιμαντικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου, μετά την δήλωσιν του ονόματος του αποστολέα της επιστολής αυτής, αναφέρεται η ιδιότης του αποστέλοντος το γράμμα αυτό! δεν είναι απλός κομιστής γράμματος, ούτε απλός μεταφορέας γνώμης τινός άλλης αλλά είναι απόστολος με ειδικήν κλήσιν, διδακτός Θεού!


Αφού εις αυτόν απευθείας απεκαλύφθη ο Χριστός μας και εβαπτίσθη υπό του κατα πόλιν κατασταθέντος πρεσβυτέρου-επισκόπου Ανανίου του κατα Δαμασκόν κατόπιν εντολής θεϊκής. για αυτό είναι Απόστολος Ιησού Χριστού.


Απόστολος είναι επειδή επωμίσθηκε αυτήν την αποστολήν του ευαγγελισμού εις τα Έθνη της ρύσεως της Θεοτόκου ότι ναι κάνω όσα Συ Κύριε ηθέλησες, είμαι ένα παιχνιδι εις τα χερια του δημιουργού, ένα στολίδι στο ένδρο της βιολογικότητος, ενα πέρασμα σε πλάνο του σινεμά αλλά αυτά τα τρία που είμαι, τα έχω εν εαυτώ ή σωστότερα είμαι ότι είμαι με τη χ ά ρ η του Θεού και αυτού που έστειλε στη γη του Ιησού Χριστού.


Ιησούς, είναι ο Σωτήρας του κόσμου, ο λουτήρας μιάς ξερής κεφαλής που της απεκάλυψε την ξηροδερμία της αμαρτίας της και τελικώς την αποθεράπευσε εν τη θυσιαστική του πορεία επι γης, που είναι αυτο-θυσιαστική και όχι ετερο-θυσιαστική!


Χριστός, ο κεχρισμένος μεσσίας, ο αναμενόμενος και προσδοκώμενος, Εκείνος που περίμεναν οι φιλόσοφοι, ανέμεναν και προκατήγγειλαν οι προφήτες και εις των προφητών τον "εβάπτισε"! ο της μετανοίας κήρυξ τον εβάπτισε με την δική του συγ-κατάβαση εις την ανθρώπινην χαμέρπειαν, εις το ευτελές και παραπικρασμένο "είναι" της ανθρωπίνης φύσεως, διότι η φύσις ησθένη και ήρθε ο μέγας Ιατρός προς ιατρείαν, η φύσις ησθένη και ήρθε ο μέγος ανατόμος με την χάρην του Θεού άπασαν εν εαυτώ καθότι ήτο ο ά σ α ρ κ ο ς Λ ό γ ο ς της Παλαιάς Διαθήκης τ ώ ρ α δι' ημάς σεσαρκωμένος, άνθρωπος ουχί ψιλώς αλλά γυμνός της δόξης της θεότητος για να μην θαμπωθεί ο κοινός νους, αλλά να ημπορέση να ανθέξη ενώπιον του μεγαλείου αλλά και της απλότητος της θεότητος στα πλαίσια της Κ α ι ν ή ς Δ ι α θ ή κ η ς και προ της Δευτέρας παρουσίας, που όλα θα καταργηθούν και οι άνθρωποι οι εν παραδείσω όντες-άρα α π λ ώ ς με τα νο η μέ νοι- θα ομιλούν όπως ο φίλος λαλεί εις τον φίλον του ενώπιον του Χριστού μας. Όπως μόνον οι μαθητές οι τρείς του στενού κύκλου των μαθητών -Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης- μπορούν να γνωρίζουν τι σημαίνει δόξα της θεότητος εν τω γεγονόςε της θείας Μεταμορφώσεως...που προ της αναστάσεως έδειξε το τεθεωμένον σώμα του Χριστού. (συνεχίζεται)
modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...